Seven Knights Revolution: Eiyuu no Keishousha 1-10

1 .rész magyar felirattal


2 .rész magyar felirattal


3 .rész magyar felirattal

4 .rész magyar felirattal

5 .rész magyar felirattal

6 .rész magyar felirattal

7 .rész magyar felirattal

8 .rész magyar felirattal

9 .rész magyar felirattal

10 .rész magyar felirattal

Author: Orvvadasz