Boku no Hero Academia S2 részek 14-25

Boku no Hero Academia 27.rész (2.évad 14.rész)

Boku no Hero Academia 28.rész (S2.évad 15.rész)

16.rész

17.rész

18.rész

19.rész

33.rész (20.rész)

21.rész

22.rész

23.rész

24.rész

Boku No Hero Academia 38.rész S2 . évad 25.rész)

Author: Orvvadasz