Kategória: Naruto Shippuuden Részek

Naruto Shippuuden 1-10 4 (4)

Naruto Shippuuden 11-20 5 (4)

Naruto Shippuuden 21-30 5 (4)

Naruto Shippuuden 31-41 5 (4)

Naruto Shippuuden 42-50 5 (4)

Naruto Shippuuden 51-60 5 (3)

Naruto Shippuuden 61-70 5 (4)

Naruto Shippuuden 71-80 5 (1)

Naruto Shippuuden 81-90 5 (3)

Naruto Shippuuden 91-100 5 (5)

Naruto Shippuuden 101-110 5 (2)

Naruto Shippuuden 111-120 5 (2)

Naruto Shippuuden 121-130 5 (1)

Naruto Shippuuden 131-140 5 (2)

Naruto Shippuuden 141-150 5 (1)

Naruto Shippuuden 151-160 5 (1)

Naruto Shippuuden 161-170 5 (3)

Naruto Shippuuden 171-180 5 (1)

Naruto Shippuuden 181-190 5 (1)

Naruto Shippuuden 191-200 5 (1)

Naruto Shippuuden 201-210 5 (1)

Naruto Shippuuden 211-220 3.7 (3)

Naruto Shippuuden 221-230 4 (6)

Naruto Shippuuden 231-240 5 (1)

Naruto Shippuuden 241-250 5 (2)

Naruto Shippuuden 251-260 5 (2)

Naruto Shippuuden 261-270 5 (2)

Naruto Shippuuden 271-280 5 (4)

Naruto Shippuuden 281-290 5 (1)

Naruto Shippuuden 291-300 5 (2)

Naruto Shippuuden 301-310 5 (1)

Naruto Shippuuden 311-320 5 (3)

Naruto Shippuuden 321-330 5 (1)

Naruto Shippuuden 331-340 5 (2)

Naruto Shippuuden 341-350 5 (1)

Naruto Shippuuden 351-360 5 (2)

Naruto Shippuuden 361-370 5 (2)

Naruto Shippuuden 371-380 5 (3)

Naruto Shippuuden 381-390 5 (2)

Naruto Shippuuden 391-400 5 (1)

Naruto Shippuuden 401-410 5 (1)

Naruto Shippuuden 411-420 5 (2)

Naruto Shippuuden 421-430 5 (1)

Naruto Shippuuden 431-440 5 (1)

Naruto Shippuuden 441-450 3 (2)

Naruto Shippuuden 451-460 4.5 (2)

Naruto Shippuuden 461-470 5 (2)

Naruto Shippuuden 471-480 3.7 (3)

Naruto Shippuuden 481-490 3 (2)

Naruto Shippuuden 491-500 4.8 (8)